Fri, 01 / 2020 6:02 pm | heliosCCDC trong công ty xây dựng được phân bổ hàng tháng và tập hợp chi phí phân bổ cho từng công trình. Từ đó xác định giá thành cho từng công trình. Tùy…

Tham Khảo chuyên mục khác:
Thông tin tiêu dùng
Tin tổng hợp
Làm đẹp

Bài viết cùng chuyên mục